امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

تين كلاينت به كامپيوتر همراه با نرم افزاري اطلاق مي شود كه جهت انجام  بسياري از كارهاي خود به شدت وابسته به كامپيوتر ديگر است به عبارت ديگر قسمتي از يك شبكه است كه در آن نرم افزار يا كامپيوتر به عنوان رابط عمل مي كند ، در حالي كه سرور تمام كارهاي واقعي را انجام مي دهد . تين كلاينت به عنوان يك كامپيوتر به تنهايي و يا به عنوان قسمتي از يك شبكه بزرگتر مي باشد ، مثلاً در يك شركت يا مدرسه اين نوع كامپيوتر شامل اطلاعات كافي جهت راه اندازي و برقراري ارتباط با سرور شبكه است و سرور ساير توان محاسباتي را فراهم مي كند .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 برخي مزايای شبكه ها ترمينالي :

مديريت آسان نرم افزارهايي كه در شبكه مورد استفاده قرار مي گيرد .

عدم نياز حضور فيزيكي مدير شبكه برای رفع مشكل نرم افزاری كلاينت ها.

افزايش طول عمر بستر سخت افزار شبكه تا سه برابر .

امكان تعريف دسترسي اطلاعات و نرم افزارها برای هر يك از كاربران.

امكان كنترل SERVER و تمامي كاربران شبكه از راه دور به وسيلهء اينترنت.

امكان استفادهء كاربران هر يك از كامپيوترهای موجود در شبكه.

متمركز بودن تمامي اطلاعات در سرور و امكان تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات.

كاهش ترافيك شبكه تا 128Kbit

عدم خرابي سخت افزاری و نرم افزاری تين كلاينت ها.